قوانین کنسلی ایرلاین آتا

رده - کلاس نرخی

ازلحظه صدور تا 12 ظهر 3روز قبل پرواز

از 12 ظهر 3روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از ساعت به بعد (No show)

کلیه کلاسهای پروازی
%20 جریمه
%30 جریمه
%60 جریمه
%80 جریمه