قوانین کنسلی ایرلاین کاسپین

رده - کلاس نرخی

تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از ساعت 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت مانده به پرواز

از 4 ساعت مانده به پرواز و به بعد (No Show)

کلیه کلاس ها
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه