قوانین کنسلی ایرلاین ماهان

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

تا 3 ساعت قبل پرواز

تا 30 دقیقه قبل به بعد از پرواز

S,X,T,V,Q,P,R,Y,B
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
L
%15 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه
I
%20 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه
N
%20 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
C
%30 جریمه
%40 جریمه
%70 جریمه
U
%90 جریمه
%90 جریمه
%95 جریمه
W,WW,WA
%20 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه