قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز تا بعدر از پرواز No Show

U،D،R،O،M
%30 جریمه
%50 جریمه
%65 جریمه
F،E،X،Z،H
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
L،LP،P،B،S،Y،N
%50 جریمه
%70 جریمه
%70 جریمه
NQ،Q،K،V،I،J
%50 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه